Le 1er site belge avec les paris PMU23/10/2021

1

4. Ikarus Love

Jaap van Rijn - M - 5 - Erwin Bot

2

9. Man U

Michael Nimczyk - M - 5 - Wolfgang Nimczyk

3

1. River Flow

Thorsten Tietz - M - 5 - Robert Gramüller / Josef Sparber

2. Free Bird

Robbin Bot - M - 6 - Wolfgang Nimczyk

3. Rolfi

Thomas Panschow - H - 5 - Fred König

5. Bitter Lemon

Wolfgang Ruth - M - 5 - Wolfgang Ruth

NP

6. Ekimow Simoni

Björn Spangenberg - H - 5 - Dennis Spangenberg

7. Real Perfect

Rudolf Haller - H - 5 - Rudolf Haller

NP

8. Noubliez jamais

Jochen Holzschuh - M - 7 - Jochen Holzschuh
Les paris de la course
Arrivées
Rapport pour 1 Euro
Sieg (Gagnant)
4
2.90 €
Platz (Placé)
491
1.10 € 1.10 € 1.40 €
Zweier (Couplé ordre)
4-9
5.00 €
Dreier (Trio ordre)
4-9-1
28.00 €