Le 1er site belge avec les paris PMU28/11/2021

1

2. CONTRAIL

Yuichi Fukunaga - M - 4 - Yoshito Yahagi

2

7. AUTHORITY

Christophe Lemaire - M - 4 - Tetsuya Kimura

3

4. SHAHRYAR

Yuga Kawada - M - 3 - Hideaki Fujiwara

4

12. SANREI POCKET

Katsuma Sameshima - M - 6 - Yoshitada Takahashi

5

6. GRAND GLORY

Christian Demuro - F - 5 - Gianluca Bietolini

1. MUITO OBRIGADO

Yoshitomi Shibata - M - 7 - Koichi Tsunoda

3. BROOME

Ryan Moore - M - 5 - Aidan O'Brien

5. KISEKI

Ryuji Wada - M - 7 - Yasuyuki Tsujino

8. WINDJAMMER

Hiroshi Kitamura - H - 4 - Kazuo Fujisawa

9. ARISTOTELES

Takeshi Yokoyama - M - 4 - Hidetaka Otonashi

10. LORD MY WAY

Kosei Miura - M - 5 - Haruki Sugiyama

11. SHADOW DIVA

Norihiro Yokoyama - F - 5 - Makoto Saito

13. MOZU BELLO

Kenichi Ikezoe - M - 5 - Naoyuki Morita

14. UBERLEBEN

Mirco Demuro - F - 3 - Takahisa Tezuka

15. MAKAHIKI

Kota Fujioka - M - 8 - Yasuo Tomomichi

16. YOU CAN SMILE

Yusuke Fujioka - M - 6 - Yasuo Tomomichi

17. WAGNERIAN

Keita Tosaki - M - 6 - Yasuo Tomomichi

18. JAPAN

Yutaka Take - M - 5 - Aidan O'Brien
Les paris de la course
Arrivées
Rapport pour 1 Euro

*
Gagnant


2

*
Placé


274
Couplé gagnant
2-7
8.40 €
Couplé placé
2-72-47-4
3.30 € 1.70 € 6.20 €
Trio
2-7-4
18.10 €

*
2 sur 4


2-72-42-127-47-124-12
3.20 € 3.20 € 3.20 € 3.20 € 3.20 € 3.20 €
Multi
Multi en 4Multi en 5Multi en 6Multi en 7
2-7-4-12 2-7-4-12 2-7-4-12 2-7-4-12
609.00 € 121.80 € 40.60 € 17.40 €
1€ misé = 0.75€ de mise en Gagnant, Placé ou 2sur4 +0.25€ pour le coefficient multiplicateur

Si le pari est gagnant alors le gain est égal au rapport du Gagnant, Placé ou 2sur4
pour 0.75€ x le coefficient multiplicateur.